Máme nové stránky - www.carlrogers.cz

Tyto staré necháváme pomalu a přirozeně dosloužit.

    Sebezkušenostní výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (rogersovské psychoterapii) je určen pro všechny zájemce z řad pracovníků „pomáhajících profesí“, kteří si chtějí osvojit nebo prohloubit postupy vlastní tomuto psychoterapeutickému směru, a pracovat na svém osobním rozvoji. Jde především o sociální pracovníky, zdravotníky, pedagogy, pastorační poradce a duchovní, výcvik je ale zároveň určen i pro všechny ostatní, kteří mají zájem o osobní růst, zlepšování vztahů se svým okolím a o rozvoj komunikačních dovedností.

    Nepředpokládáme, že by výcvik kvalifikoval pro výkon samostatné psychoterapeutické praxe, proto je otevřen i těm, kteří nesplňují kritéria pro přijetí do jiných forem psychoterapeutických výcviků.

    Absolvování takového výcviku, jako je ten náš, a osvojení si výcvikových dovedností je bezpochyby výhodou, často však i podmínkou v profesích, kde se pracuje a komunikuje s lidmi, i když se nejedná přímo o terapeutickou práci.

ZAMĚŘENÍ

Výcvik se zaměřuje na: 

1) nácvik základních terapeutických dovedností – akceptace klienta, empatie a naslouchání, opravdovost a autentičnost terapeuta – které umožňují vznik blízkého vztahu mezi terapeutem (pomáhajícím) a klientem a přispívají tak k nastartování úzdravných procesů u klienta

2) osobní rozvoj účastníků - v rámci výcviku účastníci zpracovávají vlastní obtížná témata, spolu s ostatními procházejí procesem hlubšího sebepoznání a učí se nedirektivní a autentické komunikaci.

CÍLE

 

 1. Teoretické seznámení se zásadami PCA přístupu
 2. Nácvik praktických dovedností pro práci v pomáhajících profesích
 3. Prostor pro vlastní osobnostní růst a sebepoznání

FORMY PRÁCE

 

Program sestává ze 8 týdenních a 10 víkendových setkání, rozloženo do období čtyř let s frekvencí dva týdny a tři víkendy ročně. Celkový rozsah výcviku je 660 hodin, což představuje:

 • 450 hodin práce v zážitkových skupinách
 • 100 hodin nácviku dovedností vedení nedirektivního rozhovoru s jednotlivci a skupinami
 • 60 hodin teoretického základu
 • 50 hodin supervize z pracovišť účastníků (sdílení, intervize, supervize z praxe)

 

Je dán časový rámec a stanoveny aktivity, kterými je třeba projít, detailní strukturu programu určuje skupina sama.

Ve výcviku jsou používány následující vzdělávací a výcvikové přístupy:

 •       přednášky a semináře
 •       individuální studium
 •       interakce v malých a velkých skupinách
 •       zážitkové skupiny
 •       nácvik terapeutických odpovědí
 •       empatické laboratoře
 •       rozbor audio a video nahrávek
 •       nácvik facilitování skupiny
 •       individuální konzultace

CENA

Orientační cena za rok je 15.000 Kč ročně bez DPH,  18.150 Kč včetně DPH. 

 Do finanční rozvahy je třeba ještě připočítat úhradu za ubytování s plnou penzí.

POČET ÚČASTNÍKŮ

Předpokládá se vytvoření skupiny o počtu 24 až 28 účastníků, která se pro řadu činností dělí na 2 menší skupiny.

UKONČENÍ

 

Předpokladem vydání osvědčení o absolutoriu výcviku je absolvování předepsaného počtu skupinových hodin (toleruje se desetiprocentní neúčast). Kromě toho musí účastníci odevzdat písemnou práci v rozsahu cca 15 stran + 1 nahrávku rozhovoru s klientem (cca 40 minut) přepsanou do písemné podoby. Tyto písemnosti jsou podkladem k závěrečnému rozhovoru nad prací a posléze se archivují jako doklad o absolutoriu.

ČASOVÝ PLÁN VÝCVIKU X. KOMUNITY

2017

Zahajujeme intenzivním 1. týdenním setkáním v termínu 5.-12.11.2017, během kterého se účastníci definitivně rozhodnou, zda ve výcviku setrvají. Před zahájením se účastníci setkají s lektory na krátké informativní a schůzce k zodpovězení dotazů a nejasností 23.9.2017. Lektoři si zároveň ponechávají právo v rozhodování o výběru uchazečů.

2018

2 týdny, 3 víkendy

2019

2 týdny, 3 víkendy

2020

2 týdny, 3 víkendy

2021

1 týden a závěrečné setkání

LEKTOŘI

 

Jindřiška Seethalerová

Monika Peterková

Alice Chamrádová

Markéta Šerých

Ruben Kužel

Jan Mamula

Jiří Černý

Pavel Jurníček

 ODBORNÁ GARANCE VÝCVIKU

Výcvik bude supervizně zajišťovat PCA Institut Praha, zastoupený terapeuty Vendulou Junkovou a Václavem Lepičovským. 

PROFILY LEKTORŮ

 PhDr. Jindřiška Seethalerová, (*1950 v Rychnově nad Kněžnou), vdaná2 děti. Absolvovala obor sociologie a kulturní výchova. Od roku 1991 pracuje v Domově sociálních služeb Vlašská v Praze  jako vedoucí výchovy. Stála u zrodu Diakonie ČCE, pracuje jako dobrovolník v krizovém centru a od roku 1999 zde vede terapeutickou skupinu. V Diakonii se angažovala též v rámci úseku vzdělávání a díky ní tak od roku 1992 probíhají výcviky v přístupu zaměřeném na člověka (PCA) pro širokou škálu pracovníků pomáhajících profesí. Sama tímto výcvikem prošla, působila jako koterapeut a od roku 2000 vede samostatný výcvikový tým. Angažovala se také v mezinárodním hnutí Pastorační péče a poradenství.

 

Monika  Peterková  (*1958 v Chrudimi), vdaná, 4 dospělé děti, 3 vnučky. Individuální a skupinová terapeutka a supervizorka s vlastní praxí od r 1997 (aktuálně se věnuje především výcvikovým studentům). Absolvovala systematický výcvik v PCA a v Gestalt terapii a psychosyntéze, postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty. Vede v Pardubicích Centrum Don Bosco, které je zaměřeno na podporu a doprovázení mladých lidí, kteří opouští ústavní výchovu a pěstounskou péči.

 

 

 

 

 

 

   

Mgr. Alice Chamrádová, Dr. (*1969 v Praze), 4 děti. Vystudovala jednooborovou psychologii FF UK, pracovala jako psycholog u dětí s mentálním a kombinovaným postižením a později v krizovém centru Diakonie ČCE. Má za sebou výcviky v PCA (přístup zaměřený na člověka), Gestalt psychoterapii, Neurolingvistickém programování a koučování. Od roku 1995 pracuje jako personalistka v komerční sféře. Kromě toho se věnuje individuálnímu koučování, práci se skupinami a lektorské činnosti, vede workshopy pro organizace a semináře zaměřené na osobní růst. 

 

 

Markéta Šerých (* 1966 v Praze), vdaná, 3 děti. Původně oční optička, studovala psychologii na FF UK, má výcvik v přístupu zaměřeném na člověka , výcvik  v telefonické krizové intervenci a internetovém  poradenství. Pracuje jako OSVČ v kojeneckém ústavu – Dětském centru v Praze, jako učitelka v interní MŠ a lektorka keramického kroužku. Od roku 2008 pracuje pro internetovou linku důvěry.

 

 

Mgr. Ruben Kužel (*1963 v Praze), ženatý, dvě dcery. Odmaturoval jako programátor, pracoval jako sanitář na chirurgii a vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK. V Cambridge studoval pastoraci, nemocniční kaplanství a judaismus. Absolvoval systematické výcviky v Přístupu zaměřeném na člověka,  v Pesso Boyden psychomotorické terapii, a  v Maitri dýchání. Také supervizní výcvik a řadu krátko a střednědobých kurzů. Pracoval jako farář a nemocniční duchovní. Nyní terapeut, supervizor a lektor.

 

 

 

 

Jan Mamula (*1950 v Praze), ženatý, tři děti a tři vnučky. Maturoval jako slaboproudý technik, potom studia na Evangelické teologické fakultě UK, při čekání na státní souhlas dělník a topič, od r. 1982 pak evangelický duchovní. Absolvoval systematický výcvik v Přístupu zaměřeném na člověka (2001) a další kurzy v rámci pracovního úvazku v SOS centru Diakonie ČCE v Praze (1997-2004), kde působil jako pastorační poradce. Podílel se přípravě domácích i zahraničních mezioborových konferencí, pracoval v církvi jako novinář. Nyní v předčasném důchodu, účastní se supervizního výcviku a chystá se jako dobrovolník v SOS centru.

 

 

  

Mgr. Jiří Černý (*1958 v Brně), ženatý, 4 děti. Maturita na Konzervatoři v Plzni a Zdravotní škole v Praze, později Teologická fakulta UK. Psychoterapeutické výcviky Jakahami Praha (90-92) a ČSAP Brno (2004 - 2010). Pracoval jako psychoterapeut v Pastoračním středisku Praha. Nyní má soukromou psychoterapeutickou praxi a je psychoterapeutem v domácím hospici Cesta domů.

 www.psychoterapeutjiricerny.cz        www.cestadomu.cz

 

 

Mgr. Pavel Jurníček (*1976 v Prostějově), vystudoval pastorační činnost na VOŠ teologické a psychologii se speciální pedagogikou na PedF UK v Praze. Z terapeutických výcviků absolvoval Přístup zaměřený na člověka a Gestalt terapii. Soukromou psychologickou praxi má od roku 2007 a od roku 2011 je členem Evropské asociace pro Gestalt terapii. V současnosti vede Centrum osobního rozvoje, věnuje se zejména individuální, párové a skupinové terapii. Inspiraci a odpočinek čerpá v přírodě, fotografování, běhání, v tichu a dobrém jídle:)

 

www.hodos.cz , www.psycholog-jurnicek.cz

 

 

 

"Člověk má sílu, velkou kapacitu, která se projeví, když vnímá empatii v opravdovém, akceptujícím a pečujícím vztahu."

                                                                                        C.R.Rogers

 

Návštěvy:

Kontaktní adresa:

jindra.se@volny.cz

Jindřiška Seethalerová